fotos

  • tilføj fotos
  • Se alle

Film

  • foreslå en film/video om 11. september
  • Se alle

Badge

Loading…

KRITISKE FLIM OG BØGER

                      "Stadig Ingen Svar"

           Journalist og forfatter Tommy Hansen

                          Hent Bogen
    "11. september 2001 – Stadig Ingen svar"
        som gratis PDF-dokument (100 sider)

                    stadigingensvar.dk

                    "Det ny Pearl Habor"

                          DKK 199,95

Krig er ulovlig - underskriftsindsamling

Red internettet - Save the internet!
Tidligere modstandsfolk: Civil ulydighed!
Uafhængigt græsrods internet

Psychologists help out the conspiracy theorists that won't let go of the official conspiracy theory.

Søgeord: ("kritikken", "bevægelsen", "tv", "dokumentar" og andre danske søgeord til google) Psykologer, benægtelse, bieber, justin, katie, More…pandora, perry, psuedodebunkere, psykologi, sandhed, wtc
Favoriseret af 2 skeptikere

Skriv en kommentar

Du skal først melde dig ind i i 11. time før du kan skrive en kommentar !

Join i 11. time

Thomas Torrens skriver September 29, 2011

Da jeg allerede kæmper med at få tid til oversættelse af "Explosive Evidence - Experts Speak Out", og det arbejde i dén grad godt kunne bruge flere hænder end Lars Vestmans og mine, så vil det være en stor hjælp om nogle af denne siden mange medlemmer ville hjæle til med at få oversat denne sekvens, som jo netop er fra "Explosive Evidence - Experts Speak Out".

 

Er der ikke flere der vil gøre en indsats for det vigtige arbejde for en uvildig undersøgelse af 9/11?

Brian Fløe skriver September 28, 2011

Jeg vil også prøve at finde tid til det. Det tog en time at afskrive de 15 minutter til engelsk tekst, derfra brugte jeg translate.google.com og så gik jeg teksten efter og rettede de fejl der var. Sætningerne kan sikkert blive bedre flere steder.

 

At lægge teksten ind som undertekster er dog den største opgave i processen.

Thomas Torrens skriver September 28, 2011
Jeg vil gerne lægge oversættelsen ind i videoen, men det kommer til at tage tid før jeg får gjort det. En anden een er mere end velkommen til at gøre det i stedet for mig, jeg har nok gabt over for meget. Melder ingen sig gør jeg det, det bør jo gøres, men det har lange udsigter i mine hænder, er det ikke noget for et af vore mange medlemmer der jo kræver en uvildig undersøgelse?
Brian Fløe skriver September 25, 2011

Start evt. videoen med sort baggrund og hvid tekst:

"www.i11time.dk oversætter: Psykologer hjælper 11. september benægtere."

Brian Fløe skriver September 25, 2011
Kig lige teksten igennem med et par friske øjne først.
Brian Fløe skriver September 25, 2011

På nuværende tidspunkt har vi 9 års hårde videnskabelige beviser, der modbeviser at regeringens teori om, hvad der skete d. 11. september og alligevel fortsætter folk med at være enten uvidende om det faktum, at disse oplysninger foreligger eller helt resistente over for at kigge på disse oplysninger, så spørgsmålet bliver så "hvorfor"? 

Hvorfor er det at folk har så mange problemer med at høre disse oplysninger? Med udgangspunkt i mit arbejde tror jeg at det ville være en fejl ikke at se på virkningen af traumer. Mit navn er Marti Hopper og jeg er en Ph.D klinisk psykolog. Jeg har arbejdet og boet de sidste 30 år her i Boulder Colorado. I de seneste 11 år har mit arbejde har fokuseret på at hjælpe folk, der har oplevet personlige traumer. Vi ved jo at rædsler der udfoldede sig d. 11. september blev transmitteret i tv over hele verden, og at de faktisk blev transmitteret live og vi har været vidne til næsten 3000 af vores medborgeres død. Vi ved, at det havde en meget alvorlig og traumatisk indvirkning på et flertal af befolkningen. Jeg græd i flere uger efter den 11. september. En af mine venner, der er psykolog og driver en praksis her i Boulder sagde, at hendes sagsbelastningen steg voldsomt efter 9 / 11 og mennesker, hun ikke havde set i 10 år igen henvendte sig til hendes praksis. Så jeg synes det er sikkert at sige, at kollektivt har vi som en nation, på grund af hvad der skete den 11. september, oplevet et traume.

 

 

Jeg er Frances Shure og jeg har en kandidatgrad fra Colorado's universitet. Jeg har drevet en privat praksis som psyko-terapeut og licenseret professionel rådgiver i omkring 20 år. Hvad er det der gør at folk modsætter sig disse oplysninger, de oplysninger, der viser at den officielle historie om d. 11. september ikke kan være sand? Hvad jeg har lært er at som mennesker, har vi hver især har et syn på verden og at dette verdenssyn i høj grad dannes i den kultur vi vokser op i. Når vi høre oplysninger der modsiger vores verdensbillede, kalder sociale psykologer den deraf følgende usikkerhed for "kognitiv dissonans". For eksempel har vi med d. 11. september en kognition som siger, hvad vores regering fortalte os, hvad vore medier gentaget til os igen og igen, at 19 muslimer angreb os. På den anden side har vi, hvad videnskabsmænd, forskere, arkitekter og ingeniører nu er begyndt at fortælle os, hvilket er at der er beviser, der viser den officielle historie kan ikke være sandt. Så nu har vi mistet vores følelse af sikkerhed, vi er begyndt at føle os sårbare, og så bliver vi forvirrede.

 

 

911 truth udfordrer nogle af vores mest fundamentale overbevisninger om vores regering og om vores land. Når din tro bliver udfordret eller når to overbevisninger modstrider hinanden, opstår der "kognitiv dissonans". 911 truth udfordrer de overbevisninger, at vores land beskytter os og holder os sikre, og at Amerika er "den gode". 

Mit navn er Robert (Bob) Hopper, og jeg har en ph.d. i klinisk psykologi fra Cincinnati universitet. I de sidste 29 år har jeg været en autoriseret Ph.D klinisk psykolog i Boulder Colorado. Når dine overbevisninger bliver udfordret skaber det frygt og angst. Som reaktion på dette aktiveres vores psykologiske forsvar og beskytter os mod disse følelser. Benægtelsen som sandsynligvis er det mest primitive psykologiske forsvar, er også den mest sandsynlige forsvarsmekanisme som aktiveres, når vores tro bliver udfordret. 

 

 

Jeg er Danielle Duperet Ph.D og kommer oprindeligt fra Schweiz, hvor studerede psykologi og psyko-analyse. De sidste 15 år har jeg arbejdet med at hjælpe mennesker som har oplevet betydelige traumer. Amerika er en magtfuld nation, som aldrig har været angrebet. Vi følte os sikre, vi følte sig trygge, og lige pludselig kollapsede denne overbevisning. Folk begyndte at blive bange, pga. alle de rygter og nyhedsrapporter, og så vidste folk pludselig ikke hvad de skulle tænke og det er en meget meget ubeh

Brian Fløe skriver September 25, 2011

at this point we have 9 years of hard scientific evidence that disproves the government theory about what happened on 9/11 and yet people continue to be either oblivious to the fact that this information exists or completely resistant to looking at this information, so the question becomes why?

Why is it that people have so much trouble hearing this information? From my work I think we would be remised to not look at the impact of trauma. My name is Marti Hopper and I'm a Ph.D clinical psychologist I've been working and living for the past 30 years here in Boulder Colorado. For the past 11 years my work has focused on helping people who has experienced personal trauma. Now as we know the horrors of what happened on 9/11 was televised all over the world and they were televised in fact live. We witnessed the death of almost 3000 of our fellow americans. We know this had a very severe and traumatic impact on a majority of the population. I myself cried for weeks after september 11th. A friend of mine who is a psychologist in practice here in boulder said that her case load increased tremendously after 9/11 and people she hadn't seen in 10 years were coming back into her practice. So I think it's safe to say that collectively that as a nation because of what happened on september 11th we experienced trauma.

 

 

I'm Frances Shure and I have a masters degree from the university of Colorado. I've had a private practice as a psycho therapist and a licensed professional counselor for about 20 years. Why do people resist this information, the information that shows the official story about 9/11 cannot be true. What I've learned is that as humans each of us have a world view, and that world view is usually formed in great part by the culture we grow up in. When we hear information information that contradicts our world view, social psychologists call the resulting insecurity "cognitive dissonance". For example, with 9/11 we have one cognation which is what our government told us, what our media repeated to us over and over, that 19 muslims attacked us. On the other hand we have what scientists, researchers architects and engineers are now beginning to tell us, which is that there is evidence that shows the official story cannot be true. So now we have lost our sense of security, we are starting to feel vulnerable, now we are confused.

 

 

911 truth challenges some of our most fundamental beliefs about our government and about our country. When your beliefs are challenged or when two beliefs are inconsistent, cognitive dissonance is created. 911 truth challenges the beliefs that our country protects us and keeps us safe and that America is the good guy.

My name is Bob Hopper, and I have a Ph.D in clinical psychology from the university of Cincinnati. For the past 29 years I've been a licensed Ph.D clinical psychologist in Boulder Colorado. When your beliefs are challenged fear and anxiety are created. In response to that our psychological defenses kick in and they protect us from these emotions. Denial which is probably the most primitive psychological defense is the one most likely to kick in when our beliefs are challenged.

 

 

I'm Danielle Duperet Ph.D originally from Switzerland where I studied psychology and psycho analysis for the past 15 years I've been empowering people who has experienced significant trauma. America is a powerful nation, it has never been attacked. We were confident, we felt secure and all of a sudden that security collapsed. People started to be fearful. With all those rumors, those news, people didn't know what to think and it's a very very uncomfortable state to be in and eventually our minds shut off, just like when a computer is overloaded our minds get overloaded and we can't handle it anymore and we shut down. It's easier to deny it and move on with our lives.

 

 

What some of us will tend to do is deny the evidence that is coming our way and stick to the original story, the official story and to try to regain our equilibrium in that way. Another thing we can do is to decide to look at the conflicting evidence and be  sincere and be open minded and look at both sides of the issue and then make up our own minds about what reality is.

 

 

I'm Dorothy Lorig, I have a masters degree in counseling psychology from the university of Colorado and I've been practicing reevaluation counseling for 16 years. If we can think of our world view as being sort of our mental and emotional home I think all of us would do just about anything to defend our homes to defend our families and so I see that with people and I saw that with myself when my brother tried to talk with me about it. "Don't mess with me, don't mess with my home, don't mess with my comfort, with how things are". And about a week later I read a lengthy article by professor Griffin about why he believes the official account of 9/11 cannot be true and it was a very well researched article. I was in the office at the time, I sat there and I felt my stomach churning, I thought maybe I was going to be sick. And I leaped out of my chair and ran out the door and took a long walk around the block, around several blocks and just broke down. I understand now that what was happening was my world view about my government, being in some way my protector, almost like a parent, had been dashed and it was like being cast out into the wilderness. I think it's the closest way to describe that feeling and I sobbed and I sobbed. Felt like the ground had completely disappeared beneath my feet and I knew at some point during the walk that I knew that I would have to become active in educating other people about this, that for me to retain any sense of integrity I was going to have to take some action, I couldn't just let something like this go.

 

 

Many people respond to these truths in a very deep way. Some have a visceral reaction like they've been punched to the stomach. To begin to accept the possibility that the government was involved is like opening Pandoras box. If you open a lid and peek in a little bit, it's gonna challenge some of your fundamental beliefs about the world.

 

 

Well here are a few of those spontaneous initial reactions to hearing the contradictory evidence about 9/11: "I don't wanna know the truth or I become too negative and psychological go down hill". "I'm not sure I wanna know, if this would be true then up would be down and down would be up, my life would never be the same". Fran: "I refuse to believe that many americans could be that treasonous. Someone would have talked", but these are beliefs, they are not scientific facts. But these beliefs do keep us from looking at the imperial evidence.

 

 

I'm David Ray Griffin, I taught philosophy, religion and theology at the Claremont school of theology and Claremont graduate university. I published about 35 books in my field, but then starting in 2004 I started publishing 9/11 and since that time I have published 10 books about 9/11. You have imperical people who will simply say:"look at the evidence and if it's convincing I will change my mind". Other people are paradigmatic people, they have a paradigm they say:"This is the way the world works and I'm convinced this is the right way the world works. 9/11 doesn't fit into that paradigm, so I don't need to look at the evidence. It's paradigmatic. And then there's a third type of person that we often call "wishful thinkers", I call it "wishful and fearful thinking" so they simply will not believe something that they fear to be the truth and I've found that - maybe - to be the most powerful factor of people rejecting 911 truth and not even entertaining the evidence.

 

 

So whenever we say:"I refuse to believe" we can be sure that the evidence that is coming our way is not bearable and that it's conflicting with our world view much too much.

 

 

Denial protects people from this kind of anxiety.

 

 

As I thought of all of these responses, I realized that what is common to everyone of them is the emotion of fear. People are afraid of being ostracized, they are afraid of being alienated they are afraid of being shunned, they are afraid of their lives being inconvenienced, they have to change their lives, they are afraid of being confused, they're afraid of psychological deterioration, they are afraid of feeling helpless and vulnerable and they are afraid they won't be able to handle feelings that are coming up. None of us want's to feel helpless and vulnerable so we want to defend ourselves and the way we often do that is with anger. So then we become angry, and when we become angry then we become indigent, we become offended, we want to ridicule the messenger, we want to pathologize the messenger and we want to sensor the messenger.

 

 

So how can we overcome this resistance and denial. The first thing is to meet people where they are at. 

 

 

John Freedom, M.A. - personal development counselor

One thing is that we need to raise peoples awareness of about this through what I would call gentle dialogue and gentle questioning. My name is John Freedom I'm a counselor have a private practice here in Tucson Arizona must have been for the past 20 years. I hold a masters level certification in NLP which is neurolinguistic programming. So it doesn't work to challenge peoples beliefs or to merely tell them:"I know the truth about 9/11", but a good way is to ask open-ended questions and lead them into a dialogue and discussion about it.

 

 

One of the ways to deal with the trauma is to find the answers, that's why I think it is of such importance to have a comprehensive investigation.

 

 

I believe that to be the kind of country that we think we are, we have to face some of the things that are not as we think they are. I'm Robert Griffin I am a licensed psychologist practicing in Pennsylvania for 25 years. I'm a member of Psychologists for social responsibility and I'm past president of the north eastern Pennsylvania psychological association. Thinking that we are above such things, that it could happen in other countries but it couldn't happen here, that's a lack of humility and that's a sense of pride and so not being able to see our dark side or our weaknesses is the most dangerous thing.

 

 

The observation that pride is our most basic human flaws is absolutely correct. This is especially true for americans because for a long time we looked at other nations and said:"oh they're in such bad shape but luckily we don't have those problems, we don't have leaders who would do those things that were done in the Soviet Union, or done in Germany, or done in Japan" and on down the list. So this is a type of pride that Americans have. A feature of Americans history that makes us particularly liable to this pride is this notion that, it's called exceptionalism, that America is the exceptional nation and that began from the beginning as this country was formed. People would say that there was so much evil in the european countries, so much cheating, so much lying, so much using the people for the rulers purposes but not in America. We have leaders that are free from those sins. So I think this has made 9/11 particularly difficult for americans.

 

 

Anyone can make mistakes but our ideas and our principles get us back on track. 

 

 

This is one of the defining issues of our time.

 

 

So we need to understand that questioning is patriotic. Questioning is what we are supposed to do as citizens, this is our duty.

 

 

When we come to the national level, when something like 9/11 happens, we need to be sure that we have a real investigation into who the perpetrators are and then we need to be sure that those perpetrators are held legally accountable. It's part of the healing process on the individual level as well as on the collective level. We need the truth in order to heal.

 

Brian Fløe skriver September 25, 2011
Jeg er igang med oversættelsen ...
Thomas Torrens skriver September 23, 2011

Tak selv, Bo...klippet er fra den dvd'en "9/11 Explosive Evidence-  Experts Speak Out

som kan erhverves via nettet til KUN 53 danske kroner!  Videoen kan ses her på siden men en opfordring lyder på at gøre som ae911truth.org foreslår:

Get the download for $9.95 and you can burn as many DVDs as you want Pass them out to all your friends, family and anyone you can.

Det er da en god idé!

 

"This is the expert-packed feature-length,Pre-Release v1.3, documentary by Architects & Engineers for 9/11 Truth.

Help us to make the most of the opportunity provided by the 10th anniversary of 9/11 to publicize the evidence about the destruction of the 3 WTC high-rises on 9/11. Visit the dedicated website http://911ExpertsSpeakOut.org to watch or download the high-res video. Instead of forwarding the free medium resolution video here at YouTube - support AE911Truth and by sharing the website http://911ExpertsSpeakOut.org with your family, friends, and associates - and have them watch it on high resolution Pay Per View and/or download the film also.

If you watched the YouTube medium resoluation video for free please consider supporting us at:
http://www.ae911truth.org/en/home/68-contribute-to-ae911truth/420-d...... with your $5 or $10 donation so we can complete the film's Final Release before November.

Don't forget your Facebook, Twitter, and other contacts. Order the DVD today at http://www.ae911truth.net/store.

High res 9/11 Documentary:
http://www.911ExpertsSpeakOut.org
http://www.AE911Truth.org

Join 23-year architect Richard Gage, AIA, in this feature length documentary with cutting-edge 9/11 evidence from more than 50 top experts in their fields -- high-rise architects, structural engineers, physicists, chemical engineers, firefighters, metallurgists, explosives experts, controlled demolition technicians, and more. Each is highly qualified in his/her respective fields. Several have Ph.D's -- including National Medal of Science awardee Lynn Margulis. She, along with the other experts, exposes the fraud of NIST and discusses how the scientific method should have been applied and acknowledges the "overwhelming" evidence of high temperature incendiaries in all dust samples of the WTC. High-rise architects and structural engineers layout the evidence in the features of the destruction of these three high-rises that point inevitably to explosive controlled demolition.

9/11 family members and psychologists ground the technical information with heart centered support for a new investigation and a close look at the psychology of 9/11in this milestone production of AE911Truth: http://911ExpertsSpeakOut.org

Follow around the web:
http://ae911truth.org/news-section/41-articles/544-eso-trailer.html
http://www.911ExpertsSpeakOut.org
Bo Richardt skriver September 23, 2011

vidste det godt - kognitiv dissonans, men er glad for at få det pindet ud som her, af fagfolk

tak Thomas

© 2014   Created by Thomas Torrens.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Loading

i11time på
facebook


i11time

uu911
Et gratis værktøj til alle som ønsker en uvildig undersøgelse

911 - CHECKPOINT CHARLIE

INFORMATIONER TIL DEN DANSKE BEFOLKNING

VIDENSKAB ER VED AT BLIVE EN AUTORITET IGEN - i 11. time

911 Truth Seekers
• Nyheder
• Aktivisme
• Foredrag
• Debatter